دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 33002 مدیریت بازاریابی

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

Theoretical developments in industrial marketing management: Multidisciplinary perspectives

منبع : Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :19 هزار تومان

بازاریابی به عنوان یک اصل به طور کلی و به ویژه بازاریابی صنعتی تعدادی جنبه های مختلف نظریه ای حوزه های متنوع تئوری ترتیب داده شده چون تحلیل سیستم ها، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی برای درک و فهم ما مطرح کرده است. اگرچه برای ایجاد این درک و افزایش تحقیق بازاریابی ما نیازمند آگاه شدن از فرضیه های هستی شناسی هستیم که در چنین جنبه هایی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از این مبحث ویژه پیشنهاد و ارائه یک چهارچوب برای پیگیری، مقایسه، کاربرد و در نظر گرفتن انتخاب تئوری هستی شناسی و مفهوم آن در تحقیق بازاریابی صنعتی است. برای دستیابی به این هدف در بخش اول نظریه های دانشمندان پیشین در زمینه بازاریابی صنعتی را مورد بازبینی قرار می دهیم، در بخش دوم ما جریان ها و موارد برجسته ای را که تحقیق بازاریابی صنعتی به موجب آنها توسعه و پیشرفت یافته شناسایی می کنیم ودر بخش آخر مقاله هایی در مورد این مبحث ویژه در فرم پیگیری موضوعی توسعه های نظری در تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی مورد بازبینی قرار می دهیم.

Marketing as a discipline in general, and industrial marketing in particular, has drawn upon a number of different theoretical perspectives from domains as diverse as organisational theory, systems analysis, economics, psychology, sociology and anthropology to further our understanding. However, to build this understanding and increase the relevance of marketing research, we need to be aware of the ontological assumptions and stances that such theoretical perspectives use. The purpose of this special issue is therefore to offer a platform for the exploration, comparison, application, and consideration of ontological choice and its implications in industrial marketing research. To achieve this we review early industrial marketing scholarship in this first section. In the second section, we identify the larger ebbs and flows that mark the development and advancement of industrial marketing research. In the final section, we provide an overview of the papers in this special issue in the form of a thematic exploration of theoretical developments in industrial marketing management research.

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 239 کیلو بایت

تعداد صفحه : 26

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Theoretical developments in industrial marketing

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 202 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: