دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 29015 علوم کامپیوتر

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ

Cellular Learning Automata-based Graph Coloring Problem

منبع : International Conference on Machine Learning and Computing, Volume 3, pages 163–۱۶, ۲۰۰۹ تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :12 هزار تومان

مسئله رنگ آمیزی رئوس گراف، یک مسئله جاافتاده کلاسیک در تئوری گراف است که در آن به هر یک از رئوس گراف یک رنگ انتساب داده می شود ؛ ﺑﮕﻮﻧـﻪ ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو رأس ﻣﺠـﺎور دﻟﺨﻮاه از ﮔﺮاف، رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﻮد. مساله حداقل سازی رنگ آمیزی گراف یک مساله بغرنج در یک گراف دلخواه شناخته شده است. در این مقاله یک آتاماتای یادگیری سلولی نامنظم بر اساس الگوریتم تقریب برای حل مسئله حداقل سازی رنگ آمیزی پیشنهاد شده است. نشان داده شده است که بوسیله یک انتخاب مناسب از پارامترهای الگوریتم، احتمال تقریبی راه حل بهینه به یک امکان واحد است. الگوریتم پیشنهادی ما با بعضی الگوریتم های رنگ آمیزی شناخته شده مقایسه شده است و نتایج به دست آمده برتری الگوریتم ارائه شده هم از نظر از تعداد رنگ های اختصاص یافته و هم زمان اجرای الگوریتم، بر روش های موجود را نشان می دهد.

The vertex coloring problem is a well-known classical problem in graph theory in which a color is assigned to each vertex of the graph such that no two adjacent vertices have the same color. The minimum vertex coloring problem is known to be an NP-hard problem in an arbitrary graph. In this paper, an irregular cellular learning automata (ICLA) based approximation algorithm is proposed for solving the minimum (vertex) coloring problem. It is shown that by a proper choice of the parameters of the algorithm, the probability of approximating the optimal solution is as close to unity as possible. Our proposed algorithm is compared with some well-known coloring algorithms and the results show the superiority of the proposed algorithm both in terms of the color set size and running time of algorithm over the existing methods.

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 337 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Cellular Learning Automata-based Graph

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 140 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: