دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28028 علوم اجتماعی

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress

منبع : Volume 84, 9 July 2013, Pages 860–۸۶۳،The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-201 تاریخ انتشار : 2013 قیمت مقاله :15 هزار تومان

امروزه، وجود منابع انسانی کارآمد و خود انگیزشی، یکی از مسائل مهم اهمیت بالای محیط‌های حرفه‌ای است. با توجه به اینکه منابع انسانی در یک سازمان یکی از مهمترین منابعی است که مراحل سازمانی باید برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در بهبود عملکرد افزایش بهره وری در سازمان، انجام شود. هدف اصلی از این مقاله، شناسایی ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس کارکنان بیمارستان امام سجاد شهرستان رامسر در سال ۲۰۱۰ است. مورد مطالعه این مقاله، ۱۶۰ کارمند این بیمارستان است که نمونه برداری تصادفی بین ۲۶۹ نفر انجام شد. این مطالعه از نوع همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج ارزیابی توصیف می کند که فرسودگی شغلی، رابطه معنی دار و مثبتی با استرس شغلی دارد اما فرسودگی شغلی رابطه ی معنی داری با انگیزش شغلی ندارد.

Nowadays, existence of efficient and self-motivated human resource is one of the important issues of great importance in professional environments. Considering that human resource in an organization is one of the important resources in that organization, steps should be taken to identify weak and strong points in improving the operation of increasing efficiency in the organization. The main goal of this essay is identifying the correlation of job stress, job satisfaction, job motivation and burnout and feeling the stress of employees of Imam Sajad of Ramsar city in 2010. The case of study in the essay is 160 of employees in this hospital, who have been chosen with randomly sampling among 269.This essay is of solidarity type. To assess the hypothesis of research, Pearson correlation coefficient and step by step regression analysis have been used. The results of the essay defined that burnout is in positive and meaningful correlation with job stress but burnout isn’t in a meaningful correlation with job motivation. Also stress is in a meaningful correlation with job stress, job satisfaction and job motivation.

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی و ...

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 459 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Correlation of Job Stress, Job Satisfaction

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 440 کیلو بایت

تعداد صفحه : 4

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: