دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 27003 شیمی

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

منبع : JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807 تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :19 هزار تومان

تخریب فتوکاتالیزور ارتو، پارا و متا نیتروانیلین ها بوسیله ی تعلیق Ag-TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. اثر برخی از پارامترها نظیر مقدار کاتالیزور نوری، زمان تابش نور UV، سرعت جریان O2، pH و درجه حرارت ویژه ی کاتالیزور نوری نیز مورد بررسی  قرار گرفت. تخریب آمین ها کوچک بود وقتی که واکنش در غیاب کاتالیزور نوری انجام شد و قابل اغماض بود در زمانیکه در غیاب پرتو UV انجام شد. سرعت تخریب مشتقات انیلین با افزایش O2 موجود در سیستم کاهش می یابد. اثر pH نشان داد که  تخریب مؤثر در شرایط قلیایی اتفاق افتاد. تخریب سینتیک های این آمین های حلقی می تواند بوسیله ی معادله ی لانگموئر-هینشلوودشرح داده شود و قانون مرتبه ی شبه اول را نشان می دهد.

The photocatalytic degradation of ortho, para and meta-nitroanilines (ONA, PNA and MNA) was investigated by Ag-TiO2
suspension. The effect of some parameters such as the amount of photocatalyst, irradiation time of UV light, flow rate of O2, pH,and temperature for the Ag-TiO2 photocatalyst was also examined. Degradation of amines was small when the reaction was carried out in the absence of photocatalyst, and negligible in the absence of the UV light. Degradation rate of aniline derivatives decreases with increasing O2 in the system. The effect of pH indicated that effective degradation occurred in alkaline conditions. Degradation kinetics of these aromatic amines can be described by Langmuir-Hinshelwood equation and shows pseudo-first orderlaw.

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 300 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Photodegradation of Aromatic

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 152 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: