دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 22003 زمین شناسی

احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen) از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها

Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts

منبع : Volume 125, Issue 3, 28 June 2010, Pages 442–۴۵۰ تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :19 هزار تومان

مطالعۀ حاضر اولین گزارش دربارۀ تشکیل کشت های کالوزگیاهکی از بافت جوانه ، احیای گیاهان از طریق گیاهک زایی سوماتیک و پیشرفت سیستم احیاازپروتوپلاست به گیاه بااستفاده از سه گونۀ وحشی Cyclamen یعنی Cyclamen graecum Link ،Cyclamen mirabile Hildebrand و Cyclamen trochopteranthum Schwarz می باشد( واژه مترادف Sprenger Cyclamen alpinum hort. Dammann ex) امکان تشکیل کالوز گیاهک و احیا از طریق گیاهک زایی سوماتیک برای هر گونه شدبده به ژنوتیپ وابسته بود.از ۰٫۵ g کالوز، حدود ۱۴۶۱ گیاهک سوماتیک در موقعیت  C. mirabile تشکیل شد. محیط های کشت با غلظت های متفاوتی از تنظیم کننده های رشدی گیاه ، CaCl2 و زغال چوب فعال شده تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری گیاهک در گونه داشتند. حدود ۱٫۴×۱۰۶ پروتوپلاست از ۱ g  تعلیق سلول C. graecum جدا شدند.پاسخ های رشدی گوناگون پروتوپلاست ها در دو عامل تعبیه کننده یعنی آگارز و آلگینات برای گونه های مختلف Cyclamen مشاهده شد. این ویژگیهای  رشدی خاص به عنوان نشانگر گزینش برای آزمایشات ترکیبی(fusion) در آینده استفاده شدند.برای هردو سیستم کشت پروتوپلاست ، گیاهک هایسوماتیک احیا شدند، برای plantlets پرورش داده شدند و با شرایط گلخانه ایی سازگار شدند.

The present study is the first report of the establishment of embryogenic callus cultures from seedling tissue, the regeneration of plants via somatic embryogenesis and the development of a regeneration system from protoplast to plant, using three wild species of CyclamenCyclamen graecum Link, Cyclamen mirabile Hildebrand, Cyclamen trochopteranthum Schwarz (syn. Cyclamen alpinum hort. Dammann ex Sprenger). The ability to form embryogenic callus and to regenerate via somatic embryogenesis was strongly genotype-dependent for each species. From 0.5 g callus, up to 1461 somatic embryos were formed in the case of C. mirabile. Culture media with different concentrations of plant growth regulators, CaCl2 and activated charcoal significantly influenced embryo formation in this species. Up to 1.4 × ۱۰۶ protoplasts were isolated from 1 g of C. graecum cell suspension. Diverse growth responses of the protoplasts in two embedding agents, agarose and alginate, were observed for the different Cyclamen species. These specific growth characteristics could be used as a selection marker for future fusion experiments. From both protoplast culture systems, somatic embryos were regenerated, grown to plantlets and acclimatised to greenhouse conditions.

احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen) از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : احیای گونه های مختلف سیکلامن (Cyclamen)

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 6144 کیلو بایت

تعداد صفحه : 32

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Regeneration of different Cyclamen

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3214 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: