دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دسته بندی مقالات ISI
جستجو
کد مقاله : 24039

سیستم خبره برای مقایسه ی بهره وری کمپانی های شبکه ی الکتریکی

EXPERT SYSTEM FOR EFFICIENCY COMPARISON OF ELECTRIC NETWORK COMPANIES

منبع : International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE) Transaction on Power Engineering تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 25001

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 25002

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

منبع : International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 25003

آنالیزی از عملکرد روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس

AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TECHNIQUE FOR STOCK MARKET FORECASTING

منبع : Kunware Singh Vaisla et. El. / (IJCSE) International Journal on Computer Science and Engineering, Vol. 02, No. 06, 2010, 2104-2109 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26001

نگاهی به مسائل امنیتی در سوئیت ( رشته ی) پروتکل IP/TCP

A Look Back at .Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite.

منبع : ۲۰th Annual Computer Security Applications Conference: proceedings: 6-10 December, 2004, Tucson, Arizona (Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004), pp. 229-249. تاریخ انتشار : 2004 فرمت : Word تعداد صفحات : 48 فرمت : PDF تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26002

اقدامات امنیتی پیشرفته در یک LAN بی سیم

Advanced Security Measures in a Wireless LAN

منبع : International Journal of,Emerging Research in Management &Technology,ISSN: 2278-9359 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26006

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

Cloud computing for network security intrusion detection system

منبع : Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26003

زمانبندی کاربر قابل اطمینان برای شبکه های محاسباتی

Reliable user scheduler for computational grid

منبع : International journal of emerging technology and advanced engineering ,Certified journal, VOLME3, ISSUE3, MARCH2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26005

فواید و مباحث امنیتی در تکنولوژی های بیسیم:وای فای و وایمکس

Benefit and security isses in wireless technologies:WI-FI and WIMAX

منبع : International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering ,Vol. 1, Issue 4, June 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26004

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

منبع : Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26007

محاسبه ابری و تاثیر آن بر روی گسترش نرم افزار سیار: دو مسیر جدا از هم

Cloud computing and impact on mobile software development: two roads diverged

منبع : The Journal of Systems and Software 86 (2013) 2318– ۲۳۲۰ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 6 فرمت : PDF تعداد صفحات : 3
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26008

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

Grid Computing and Security Issues

منبع : International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26009

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS) – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

منبع : ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012) تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26011

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

منبع : Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹ تاریخ انتشار : 2014 فرمت : Word تعداد صفحات : 28 فرمت : PDF تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 26012

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

منبع : Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 21 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه