بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۳۱۱۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

منبع مقاله

JOURNAL OF THE Iranian Chemical Society, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 4, December 2009, pp. 800-807

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۲صفحه/ ۲۰۰۹

چکیده انگلیسی مقاله

The photocatalytic degradation of ortho, para and meta-nitroanilines (ONA, PNA and MNA) was investigated by Ag-TiO2
suspension. The effect of some parameters such as the amount of photocatalyst, irradiation time of UV light, flow rate of O2, pH,and temperature for the Ag-TiO2 photocatalyst was also examined. Degradation of amines was small when the reaction was carried out in the absence of photocatalyst, and negligible in the absence of the UV light. Degradation rate of aniline derivatives decreases with increasing O2 in the system. The effect of pH indicated that effective degradation occurred in alkaline conditions. Degradation kinetics of these aromatic amines can be described by Langmuir-Hinshelwood equation and shows pseudo-first orderlaw.

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش

تخریب فتوکاتالیزور ارتو، پارا و متا نیتروانیلین ها بوسیله ی تعلیق Ag-TiO2 مورد بررسی قرار گرفت. اثر برخی از پارامترها نظیر مقدار کاتالیزور نوری، زمان تابش نور UV، سرعت جریان O2، pH و درجه حرارت ویژه ی کاتالیزور نوری نیز مورد بررسی قرار گرفت. تخریب آمین ها کوچک بود وقتی که واکنش در غیاب کاتالیزور نوری انجام شد و قابل اغماض بود در زمانیکه در غیاب پرتو UV انجام شد. سرعت تخریب مشتقات انیلین با افزایش O2 موجود در سیستم کاهش می یابد. اثر pH نشان داد که تخریب مؤثر در شرایط قلیایی اتفاق افتاد. تخریب سینتیک های این آمین های حلقی می تواند بوسیله ی معادله ی لانگموئر-هینشلوودشرح داده شود و قانون مرتبه ی شبه اول را نشان می دهد.

صفحه اول مقاله

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2

حجم مقاله:        ۲۹۹ کیلوبایت
قیمت:                ۲۰۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>