بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی

مقالات با ترجمه فارسی

translateiconبخش سویس ترجمه مقالات در تمامی رشته ها راه اندازی شد. گروه پژوهشی isi-paper  امید دارد با استفاده از مترجمین متخصص خود مقالات شما را در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت ممکن ترجمه نماید. برای سفارش ترجمه مقالات خود به منوی سرویس ترجمه مراجعه کنید.

کدمقاله: ۲۳۲۲۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

International Review of Law and Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

منبع مقاله

International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۲۱ صفحه / فایل doc فارسی۷۱ صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۳۲۱۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

Legal Studies Research Paper Series

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک چارچوب برای تجارت و حقوق بشر

منبع مقاله

The 2008 Ruggie Report: A Framework for Business and Human Rights ,Christiana Ochoa Research Paper Number 110 ,ASIL Insight, Vol. 12, Issue 12 (June 18, 2008)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۸صفحه / فایل doc فارسی۹ صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۳۲۰۰۴

عنوان انگلیسی مقاله

A Look Back at .Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite.

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگاهی به مسائل امنیتی در سوئیت (  رشته ی)    پروتکل IP/TCP

منبع مقاله

۲۰th Annual Computer Security Applications Conference: proceedings: 6-10 December, 2004, Tucson, Arizona (Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004), pp. 229-249.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۲۱ صفحه / فایل doc فارسی۴۸ صفحه/ ۲۰۰۴

read more

کدمقاله: ۲۳۱۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های تشخیص نفوذبااستفاده ازتکنیک های داده کاوی ماشین بردارپشتیبانی

منبع مقاله

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۶ صفحه / فایل doc فارسی۲۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۳۱۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Advanced Security Measures in a Wireless LAN

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اقدامات امنیتی پیشرفته در یک LAN بی سیم

منبع مقاله

International Journal of,Emerging Research in Management &Technology,ISSN: 2278-9359

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۷ صفحه / فایل doc فارسی۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۳۱۷۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Are human resource practices linked to employee misconduct A rational choice perspective

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

منبع مقاله

Human Resource Management Review 20 (2010) 317–۳۲۶ -Contents lists available at ScienceDirect,journal homepage: www.elsevier.com/locate/humres

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۰صفحه / فایل doc فارسی۸صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۳۱۶۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۲صفحه / فایل doc فارسی۱۳صفحه/ ۲۰۰۶

read more

کدمقاله: ۲۳۱۵۰۳

عنوان انگلیسی مقاله

Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورد در محیط های ترش   

منبع مقاله

CORROSION ENGINEERING SECTION- Volume 59, Issue 7 (July 2003),G. M. Omweg, G. S. Frankel, W. A. Bruce, J. E. Ramirez, and G. Koch (2003) Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments. Corrosion: July 2003, Vol. 59, No. 7, pp. 640-653.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴۱صفحه / فایل doc فارسی۲۰صفحه/ ۲۰۰۳

read more